Introduction

For over 28 years, we have been the industry specialist in manufacturing customized hydraulic press machines, meeting the changing needs of a growing automotive industry.

Supplying the key partners and automotive manufacturers not only to those based in Thailand, but across Asia and beyond.

ENGLISH LANGUAGE
ภาษาไทย
日本語
Briquetting VDO

มาทำความรู้จัก...เครื่องมือกันก่อน

- Briquetting Machine คือ เครื่องอัดเศษขี้กลึง ช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บเศษขี้กลึง ช่วยประหยัดพื้นที่และลดต้นทุนด้านการขนส่งในการลำเลียงเศษ Briquetting Machine ช่วยเพิ่มมูลค่าของเศษ เมื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ โดย Briquetting Machine ใช้สำหรับอัดพวกก้อนเศษเหล็กต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อลูมิเนียม เหล็กทองเหลือง เป็นต้น - Hydraulic Press Machine คือ เครื่องปั้มชิ้นงานโลหะอัตโนมัติ เหมาะสำหรับชิ้นงานโลหะที่มีขนาดใหญ่ และ Hydraulic Press Machine เหมาะกับขึ้นรูปชิ้นงานใหญ่ ตามความเหมาะสมของเครื่อง

Products Highlight

Thailand Hydraulic Press Machine